Bedřichov

Bedřichov

V létech 1902 až 1906 byla Vodním družstvem z Liberce postavena gravitační zděná přehrada nad obcí Bedřichov na říčce Černá Nisa, která je pravostranným přítokem Lužické Nisy. Podnětem k výstavbě byla povodeň z července 1897, stejně jako u většiny přehrad, které postavilo zmíněné družstvo v povodí Lužické Nisy. Maximální průtok při této povodni byl naměřen 21 m3/s v Kateřinách.

Účel vodního díla:
- Ochrana před povodněmi.
- Nalepšení průtoku v suchých obdobích.
- Využití vodní energie
- Do budoucna se uvažovalo s využitím pro vodárenství
Postup stavby:
Stavba přehrady byla zahájena v roce 1902 výkopovými pracemi. Stavbu prováděla firma Ackermann z Klagenfurtu. Investorem stavby bylo Vodní družstvo v Liberci, projekt na stavbu gravitační hráze zděné z lomového kamene s předsypem vypracoval profesor dr. ing. Otto Intze. Po očištění základů byla provedena základní podkladní betonová vrstva současně s odvodněním základové spáry trubkovou drenáží. Podkladní beton se dělal z cementotrasové malty. Vlastní zdivo se provádělo z místní žuly, cement se dovážel z Čížkovic. K přepravě veškerého materiálu sloužila polní drážka z Bedřichova. Pro utěsnění návodního líce hráze byla provedena 2,5 cm silná omítka, kterou chrání před poškozením zemní předsyp. Těsnění nad předsypem je provedeno obdobně jako u ostatních přehrad tohoto typu. Celá stavba byla dokončena 21. prosince 1905 a kolaudace proběhla 28. června 1906. Náklad na stavbu činil 1 777 840 rakouských korun.
V roce 1950 byla v levém obsluhovém domku nainstalována turbína pro elektrifikaci domku hrázného a okolo roku 1975 byla instalována turbína i v pravém ovládacím domku pro pohon poloautomatického ovládání strojních mechanismů.
V letech 1958-9 se prováděla celková oprava dlažby předsypu, omítky na přelivech, odpadního koryta od základových výpustí a přivaděče do Rudolfova.
V roce 1970 se uvolnili ze dna dva plovoucí ostrovy rašeliny o tloušťce 2 m a kubatuře 5 000 m3. Ostrovy byly z nádrže vytěženy.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou.
Na konec ještě jedna zjímavost. V letech 1970-4 prováděla Česká akademie věd, Ústav hydrodynamiky, na přehradě výzkum proudění vody.


Návrat na úvodní stránku