Břevnice

Přehrada Břevnice

V létech 1956 až 59 byla u Chotěboře na Havlíčkobrodsku vybudována sypaná přehrada Břevnice na stejnojmenném potoce pro účely zásobení užitkovou vodou CHKZ Chotěboř.

Účel vodního díla:
- Zásobování užitkovou vodou.
- Individuální rekreační oblast.
- Sportovní rybolov.
- Částečná ochrana před povodněmi.
Postup stavby:
V roce 1951 se objevily první úvahy o vybudování nádrže pro zásobování užitkovou vodou. Kromě nedostatku vody byl brán v potaz i nedostačující technický stav jediné používané nádrže. V roce 1953 bylo vypracováno vodohospodářské řešení a úvodní projekt Hydroprojektem Praha. Konečný projekt v roce 1954 zpracoval Státní projektový ústav Hradec Králové a povolení ke stavbě vydal v roce 1955 KNV Pardubice. Samotné vodní dílo bylo postavenio v rozmezí let 1956 až 59.Generální dodavatel stavby byl Průmstav Pardubice a technologickou část stavby dodal investor CHKZ Chotěboř (Chotěbořské kovodělné závody). Nádrž byla zkolaudována v listopadu 1959 a po zkušebním provozu byla v únoru 1962 předána do trvalého užívání. Celkový náklad na stavbu činil v tehdejší době 7.8 mil. Kčs.
Technický stav nádrže je neustále sledován. Vodní dílo patří do III. kategorie podle vyhlášky č.62/75 Sb. Technicko-bezpečnostní dohled vykonává správce nádrže a tecnicko-bezpečnostní dozor (TBD) vykonává okresní úřad Havlíčkův Brod.
V roce 1993 bylo vodní dílo oploceno jednak kvůli nevhodnému chování rekreantů a dále kvůli ochraně zařízení proti nežádoucí manipulaci. Vodní hladina je každoročně vybojkována ve vzdálenosti 50m od hráze. Do takto označeného prostoru je vstup zakázán a lidé si musejí být vědomi toho, že pohybovat se ve vodě zejména v blízkosti odběrného objektu, na který vede ze břehu lávka, je životu nebezpečné.
Vodní dílo v současné době provozuje a spravuje společnost: Chotěbořské strojírny - Služby, a.s., Chotěboř.


Návrat na úvodní stránku