Harcov

Přehrada Harcov


Přehrada Harcov na Harcovském potoce v katastru města Liberec byla vybudována v letech 1902 až 1904. Podmětem k výstavbě přehrady byly katastrofální povodně na konci 19. století, zejména povodeň z 30. července 1897, kdy byl zjišten nevyšší průtok Harcovským potokem v Liberci 20 m3/s.

Účel vodního díla:
- Zachycení povodňových průtoků a jejich snížení na hodnotu 6,7 m3/s.
- Nadržení vody pro zajištění odběru 150 l/s k průmyslovému a ostatnímu využití ve městě.
- Využití k rekreaci a chovu ryb pro sportovní rybolov.
- Dále pak příznivý vliv na estetiku okolní krajiny a životního prostředí ve městě.
Výstavba vodního díla:
V srpnu 1902 bylo vypsáno poptávkové řízení na provedení stavebních prací. Vodní družstvo v Liberci, které zadávalo stavbu, posoudilo společně s projektantem a současně vrchním stavyvedoucím profesorem doktorem Intzem z Cách a zadalo stavbu firmám W. Streitzig a spol. z Liberce a vídeňské H. Rella a synovec za částku 450.000 korun rakouských.
Samotná stavba začala v listopadu 1902 zemními pracemi. V hlobce 4 - 6 m byla nalezena zdravá skála. Při výkopu se objevila v podloží řada průsaků a pramenů, které byly svedeny drenáží světlosti 100 až 150 mm položenou přednávodním lícem hráze do potoka pod hrází. Po vyzdění hráze byl prostor mezi lícem zdiva a skálou vyplněn cementotrasovým betonem, voda byla z drenáže vyčerpána a drenáž zalita cementovým mlékem. Pouze některé silnější prameny byly svedeny do štol spodních výpustí.
Dne 27. června 1903 byl položen základní kámen. Pro návodní líc hráze byly vybírány největší a nejkvalitnější kameny a pro vzdušní líc kameny vhodné pro zdění řádkového zdiva. Veškeré kameny se získávali na místě ze třech lomů v zátopové ploše. Vlastní hráz se zdila maltou cementotrasovou. Tras byl v té době v Rakousku méně známý. Jde o vulkanizovaný tuff, který ve směsi s vápnem získává výborné hydraulické valstnosti a dodává zdivu pružnost a pevnost. Profesor Intze uvádí, že byl známý již starým Římanům, kteří ho používali ve spojení s vápnem a pískem na vodní stavby.
Stavba byla dokončena v prvním pololetí 1904 a kolaudace se uskutečnila 29. srpna 1904. V listopadu téhož roku zadržele přehrada povodeň o objemu 230 000m3. Celé vodní dílo bylo pořízeno za 789 111 rakouských korun.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou. Ve spodním domku levé výpusti je nyní nainstalovaná malá vodní elektrárna.
Návrat na úvodní stránku