Josefův Důl - Technické parametry


Základní údaje


Sypaná přehrada Josefův Důl se skládá ze dvou samostatných hrází. Pro dosažení požadovaného zásobního objemu 20,5 m3 bylo nutno vybudovat vedle hlavní hráze vysoké 45 m ještě boční hráz na levé straně o třetinové výšce oproti hlavní hrázi. Obě hráze jsou zemní, nasypané z místních materiálů a obdobného konstrukčního řešení. Obě hráze mají asfaltobetonový návodní těsnící plášť.

U hlavní hraze byla vybudována u návodní paty injekční štola na kterou je připojena zhora návodní těsnící stěna a zdola těsnící prvky v podloží. V údolí na délku 125 m je to podzemní železobetonová stěna zapuštěná do hloubky 20 m. Dále v celé délce štoly 420 m je injekční clona sahající až do hloubky 50 m. K odvedení průsaků od návodní paty je na injekční štolu napojena odvodňovací štola, která je vedena ve skalním podloží pravého boku údolí do podhrází. Tam jsou také odvedeny průsaky z přehradního tělesa zachycované v komínovém a kobercovém drenu ze štěrku, umístěném v násypu při vzdušní patě.
V návodní patě boční hráze není injekční štola, ale jen betonová ostruha sahající do hloubky 5 m a podloží je těsněno injekční clonou. Z "úsporných důvodů" i přes snahu pracovníku technickobezpečnostního dohledu injekční ani odvodňovací škola, které by nejen usnadnily technickobezpečnostní dohled, ale hlavně bezpečně odvedly průsakové vody od návodní paty, nebyly vybudovány. Prosáklá voda je od návodní paty odváděna pouze svazkem trub uložených v mělkém podloží hráze.


Tabulka základních údajů
Hráze - počet 2
Hlavní hráz
- Typ hráze sypaná z místních materiálů
- Těsněnínávodní asfaltobetonový plášť
- Injekční štola a clonapřed návodní patou hráze
- Maximální výška hráze nad základovou spárou 45,00 m
- Délka hráze v koruně 360,00 m
- Šířka hráze v koruně 7,50 m
- Šířka v patě hráze 180,00 m
- Sklon návodního líce1 : 2
- Sklon vzdušního líce1 : 2
- Kóta koruny hráze 735,00 m n.m.
- Objem hrázového tělesa 780 000 m3
Boční hráz
- Typ hráze sypaná z místních materiálů
- Těsněnínávodní asfaltobetonový plášť
- Maximální výška hráze nad základovou spárou 15,00 m
- Délka hráze v koruně 360,00 m
- Šířka hráze v koruně 7,50 m
- Šířka v patě hráze 58,00 m
- Sklon návodního líce1 : 2
- Sklon vzdušního líce1 : 2
- Kóta koruny hráze 735,00 m n.m.
- Objem hrázového tělesa 150 000 m3
Kóta přelivu 732,00 m n.m.
Celkový objem nádrže 24 400 000 m3
Zásobní objem 23 000 000 m3
Stálé nadržení 1 500 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Pro veškeré funkční zařízení přehrady byl vybudovén jeden věžový sdružený objekt, který je umístěn před návodní patou pravé strany hlavní hráze. V objektu jsou umístěny základové výpustě, vodárenský odběrný objekt a malá vodní elektrárna. Od objektu jdou dvě štoly. Jedna od výpustí do vývaru pod hrází, do které je v polovině délky zaústěn šachtový přeliv, a druhá k úpravně pitné vody do Bedřichova. Obě štoly jsou vedeny mimo těleso hráze pravým svahem ve skále. Přístup na sdružený objekt je pomocí lávky z pravého břehu.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Sdružený objekt 1
-Půdorys19 x 23 m
-Výška nad základem60,0 m
-Strojovny2 - horní a dolní
-Umístěnípřed pravou stranou návodní paty hlavní hráze
-Přístup do objektulávkou z pravého břehu
Základové výpusti 2
-Světlost1200 mm
-Ovládání uzávěrůze sdruženého objektu
-Vyústěnído vývaru štolou vedenou v pravém svahu
-Délka štoly418,00 m
-TvarPodkovovitý o výšce 4 m
Vodárenský odběr
-Počet vtokových otvorů5
-Umístění vtokův mokré šachtě
-Zaručený odběr860 l/s
-Odvod vodyštolou do úpravny Bedřichov
-Délka štoly2 440 m
-Tvar štolykruhový o průměru 2 640 mm
-Průměr potrubí ve štole800 mm
Malá vodní elektrárna
-Počet turbín2
-Umístění turbínv dolní strojovně
-Výkon100 kW
-Odvod vodydo štoly výpustí
Přelivy - počet1
Šachtovýnehrazený
-Umístěníu pravého boku hlavní hráze
-Průměr3,0 m
-Kóta732,00 m n.m.
-Zaústěnído štoly v polovině její délky


Návrat na úvodní stránku