Josefův Důl

Josefův Důl


Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1977 až 1982 na řece Kamenici přibližně 2 km nad obcí Josefův Důl, podle které získalo i své jméno.

Účel vodního díla:
- Zdroj pitné vody pro Liberecko a Jablonecko
- Ochrana před povodněmi
- Výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně
Výstavba vodního díla:
Projekt stavby vypracoval Hydroprojekt Praha, investorem byl VRV i.p. Praha a generálním dodavatelem Vodní stavby, závod 08 Teplice. Jak bylo již zmíněno, přehrada byla vybudovány v období let 1977 až 82. Z plánovaného souboru pěti staveb byla realizována rozhodující část a to vlastní přehrada, úpravna vody v Bedřichově a přívod vody do Liberce. Stavby zajišťující přívod vody z Bedřichova do Jablonce nad Nisou a převody vody z Jeleního potoka a z přehradní nádrže Bedřichov do nádrže Josefův Důl dosud vybudovány nebyly.
Tímto vodárenským komplexem lze dodat do vodovodní sítě Liberecka až 800 l/s vody a umožnit tak, z pohledu na tuto základní životní potřebu, její nerušený rozvoj na mnoho let dopředu.
V průběhu 90 let byl na vodním díle vybudován automatický měřící systém pro účely kontinuálního měření hladin v piezometrických vrtech a dalších veličin zejména pro účely technickobezpečnostního dohledu. Do systému byly dále zařazeny veličiny sloužící pro běžný provoz vodního díla, jako jsou hladiny v limnigrafech, srážky a teploty. Na hlavní hrázi je nainstalováno 14 čidel na piezometrických vrtech z celkových 35 vrtů a na boční hrázi na 9 z 23 vrtů. Měřené vrty byly pečlivě vybrány na základě několikaletých zkušeností s ručním měřením hladin ve vrtech. Automaticky jsou dále měřeny hladiny na všech průsakoměrných jízcích. Celý systém napomáhá identifikaci stavů, které by mohly ohrozit stabilitu vodního díla. U každé měřené veličiny je sledována minimální, maximální hodnota, dále maximální změna za určité období. Měření jsou prováděna ve 2 minutových intervalech a naměřené hodnoty jsou automaticky archivovány po dobu 10 let. Každé čidlo je automaticky kontrolováno, zda je připojeno, což je zabezpečení jednak proti poruše čidla, tak i proti krádeži. Celý systém běží na platformě PC s vizualizačním systémem ReFlex pod operačním systémem QNIX. Tento vizualizační systém umožňuje velice přehlednou a líbivou formou zobrazovat měřená data. Jednoduše lze vytvářet různé sestavy formou tabulky nebo grafů.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou.


Návrat na úvodní stránku