Mlýnice


Přehrada Mlýnice


Gravitační přehrada Mlýnice na Albrechtickém potoce v povodí Lužické Nisy byla vybudována v letech 1904 až 1906 v katastrálním území obce Mlýnice.

Účel vodního díla:
- Ochrana území před velkými vodami.
- Využití nádrže pro rekreaci a rybní hospodařství.
- Dříve také nalepšování průtoků Jeřice a Lužické Nisy pro průmyslové závody.
Dne 6. prosince 1903 byl bývalým Okresním hejtmanstvím v Liberci vydán povolovací výměr. Stejně jako u ostatních nádrží budovaných Libereckým Vodním Družstvem vypracoval generální i prováděcí projekt profesor Otto Intze, který také dělal až do své smrti vrchní stavební dozor. Po něm převzal vrchní dozor ing. Emanuel von Scheure.
Vlastní stavbu započala zemními pracemi v červenci 1904 firma H. Rella a synovec z Vídně. Výlom skály v základech byl započat v srpnu 1904 a betonování základů s následným zděním hráze v říjnu téhož roku. Kolaudace přehrady proběhla 14. září 1906 a nádrž se počala plnit vodou. Celkové stavební náklady činili 659 000 rakouských korun.
Asi 500 m nad přehradou je vybudovana zdrž na zachytávání štěrkových splavenin. Její hráz je přímá, 4 m vysoká, zděná z lomového kamene. Přeliv je obdélníkový o délce hrany 6,20 m.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou.

Stavební opravy:
- Roku 1949 bylo přespárováno zdivo hráze a opravena dlažba na koruně.
- Roku 1956 byly odstraněny z nádrže nánosy v množství přibližně 6 500 m3.

Zajímavá událost během provozu:
V pamětní knize ing. Scheureho je zaznamenáno přelití koruny hráze, které se událo 26. května 1916: "Po velké průtrži mračen (odtok 6 m3/s z 1 km2) přelévala se krátký čas přes korunu hráze voda o tloušťce paprsku 3,0 cm. Rychlé naplnění nádrže bylo způsobeno jednak ucpáním česlí na pravé základové výpusti splavenými větvemi a stromy a též ucpáním přelivů. Přelití nezpůsobilo žádné škody."


Návrat na úvodní stránku