Souš - Technické parametry


Základní údaje


Hráz přehrady je sypaná, zemní, přímá, s jílovým návodním těsnícím pláštěm. Jako stabilizační materiál byly použity hlinité písky s drobným štěrkem. Podloží je v návodní patě utěsněno ochrannou betonovou zdí až 8 m pod základovou spárou. Pod základem zdi v pravém boku údolí je injekční clona, v podélné ose hráze v bývalém řečišti je jílová patka.

Návodní svah je chráněn dlažbou na cementové maltě s podkladním betonem. Dnešní podobu nabyla přehrada po rekonstrukci v letech 1924 - 27. Důvodem k rekonstrukci byla obava před opakováním katastofy na Bílé Desné. Těleso hráze bylo na vzdušném líci přisypáno, zesílena těsnící zeď u návodní paty. V údolí pod patou hráze byl zřízen drenážní systém odvádějící vodu z vlastního tělesa hráze a z pravého boku. Hráz i boční přeliv byly zvýšeny o 1 m a tím došlo k zvětšení zásobního objemu o 800 000 m3.


Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační sypaná z místních materiálů
Maximální výška hráze nad základovou spárou 25,40 m
Délka hráze v koruně 364,00 m
Šířka hráze v koruně 7,10 m
Šířka v patě hráze 108,00 m
Sklon návodního líce1 : 2 (nad bermou) dále 1 : 2,5
Sklon vzdušního líce 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 3
Síla návodního těsnícího pláště3 - 5 m
Hlobka těsnící zdi u návodní paty8 m
Síla návodního opevněníDlažba 40 cm + podkladní beton 60 cm
Kóta koruny hráze 771,68 m n.m.
Kóta korunového přelivu 768,56 m n.m.
Objem hrázového tělesa 211 000 m3
Celkový objem nádrže 7 565 000 m3
Zásobní objem 4 626 000 m3
Stálé nadržení 485 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje dvěmi základovými výpustmi o průměru 1000 mm. Na návodní i vzdušné straně jsou opatřeny šoupátky. Ovládání všech uzávěrů je ze šoupátkové věže na levé straně hráze. Voda k uzávěrům i od nich je vedena štolou pod tělesem hráze a levým svahem.
Jako bezpečnostní ochranný prvek hráze byl vybudován boční přeliv na levém břehu. Přelivná hrana je uspořádána do oblouku o délce 66,5 m, přeliv má kapacitou 110,00 m3/s a je zaústěn kaskádou po levém břehu do vývaru pod hrází.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost1000 mm
-Uzávěr na návodní straněšoupátko
-Uzávěr na vzdušné straněšoupátko
-Ovládání všech uzávěrůze šoupátkové věže
-Maximální kapacita výpustí22,4 m3/s
-Vyústěníštolou pod levou stranou hráze a svahu do vývaru
Přelivy - počet1
Levostranný boční přelivNehrazený
-Délka66,5 m
-Kóta768,56 m n.m.
-Kapacita110,00 m3/s
-Odvod vodykaskádou po levém břehu dolů pod hráz


Vodárenské objekty

V letech 1969 až 1974 byla vybudována rozsáhlá vodárenská soustava pro zásobování Jablonecka pitnou vodou, jejímž rozhodujícím zdrojem vody je přehrada Souš, ze které je možno zajistit dodávku až 350 l/s pitné vody. Součástí vybudovaného souboru staveb je především odběrné zařízení na přehradě, úpravna vody Souš a přívodní potrubí do koncového vodojemu na Bártlově vrchu v Jablonci n. Nisou. V další řadě jsou to i stavby na Bílé Desné k umožnění převodu vody do Černé Desné s využitím původní spojovací štoly u protržené přehrady z roku 1915.
Pro odběr vody byl vybudován věžový odběrný objekt před levou stranou návodní paty hráze. Na objekt není vybudována žádná lávka a proto je nutno k němu přistupovat lodí. Vlastní vodu je možno odebírat ve dvou úrovních podle momentální kvality vody. V dolní části objektu je strojovna, kde jsou umístěny uzávěry od jednotlivých potrubí. Z objektu je voda vedena jedním potrubím umístěným ve štole do úpravny vody umístěné pod hrází na pravém břehu Černé Desné. V úpravně se provádí zvyšování uhličitanové tvrdosti a odstraňování agresivity vody. Dále je upravována barevnost a oxidovatelnost a voda je chlorována.
Upravená voda je odváděna potrubím světlosti 600 mm přes přerušovací komoru nad Desnou do vodojemu v Tanvaldu o objemu 600 m3. Dále je vedena potrubím 500 mm přes Smržovku a Lučany do druhé přerušovací komory v Nové Vsi a odtud do Jablonce n. N. k vodojemu na Bartlově vrchu o celkovém objemu 6000 m3. Celková délka potrubí činí 15 730 m.
Pro zvíšení zásobního objemu pro odběr vody byl obnoven přivaděč vody z Bílé Desné z roku 1915. Aby bylo možné použít původní přivaděč, bylo nutné vybudovat betonový jez na Bílé Desné ve vzdálenosti asi 550 m nad původní přehradou. Jez je vysoký 2,6 m, zajištůje trvalé zachování průtoku vody 27 l/s v Bílé Desné, zabraňuje vniknutí splavenin do přivaděče. Od jezu je vybudován v zemi trubní přivaděč o délce 574 m a světlosti 1 000 mm až ke vpusti do původní štoly. Tento přivaděč bylo nutné vybudovat proto, že původní štola se provozovala pouze při plném stavu přehrady na Bílé Desné pro odlehčení průtoků v Bílé Desné při povodních. Proto byl jez vybudován výše nad původní přehradou tak, aby bylo dosaženo požadovaného spádu. Vybudované zařízení je schopné převést do nádrže Souš maximálně 1,55 m3/s a lze počítat s průměrným ročním převáděním 108 l/s, což výrazně zvyšuje vydatnost nádrže Souš jako vodního zdroje. Celá soustava je schopna zásobovat více jak 100 000 lidí Jablonecka pitnou vodou.

Tabulka parametrů vodárenských objektů
Věžový odběrný objekt na přehradě Souš
-Umístěnípřed návodním lícem na levé straně hráze
-Výška nad základem19,1 m
-Počet odběrných místve 2 úrovních
-Provedeníobdélníkový profil
-Přístupbez lávky, pouze lodí
-Dolní strojovnasamostatný uzávěr na každém potrubí
-Vyústěnído štoly pod levým svahem
Štola od odběrného objektu do úpravny vody
-Celková délka395 m
-Průměr přívodního potrubí k úpravně800 mm
-Délka štoly od odběrného objektu195 m
-ProvedeníKruhové ve skále s betonovým pláštěm
-Průměr štoly2 600 mm
-Uložení zbylé části potrubív zemi až k úpravně
Přivaděč vody z Bílé Desné
-Celková délkapřivaděč 574 m + štola 1145 m
-Průměr přivaděče1 000 mm
-Profil štolypodkovovitý 2,5 x 2,0 m
-Kapacita přivaděče1,50 m3/s


Návrat na úvodní stránku