Souš

Přehrada Souš

Přehrada Souš na Černé Desné byla postavena v letech 1911 až 1915. Podnětem k výstavbě přehrady byly časté povodně zaznamenané od roku 1846. Nejhorší povodeň v Jizerských horách byla 30. července 1897. Přehrada se stavěla současně s přehradou Bílá Desná jako jeden vodohospodářský komplex. Bohužel přehrada na Bílé Desné svůj účel plnila pouze rok po své dostavbě, než se protrhla. Po katastrofě i přes snahu již nikdy nebyla obnovena.

Účel vodního díla:
- Ochrana níže ležícího území před povodněmi.
- Nalepšení průtoků v suchých obdobích.
- V současné době zdroj pitné vody pro Jablonecko.
Postup stavby:
První snahy o budování údolních nádrží v povodí Jizery se datují od povodně v roce 1897. K soustavnému zpracování těchto záměrů došlo v roce 1902 ve studii hydrologického oddělení bývalého zemského úřadu v Praze. V roce 1907 byly z podnětu vodního družstva v Dolním Polubném připraveny podrobné projekty přehrad Souš a Bílá Desná. Na zpracování návrhů se podílel odborník pro stavby údolních přehrad profesor ing. Otto Intze. Projekt byl schválen po vodoprávní stránce v prosinci 1908 a se stavbou se začalo v srpnu 1911. Stavba byla dokončena v roce 1915 a kolaudace proběhla 18. listopadu 1915 současně s kolaudací přehrady na Bílé Desné. Celkový náklad na stavbu činil 1 454 882 bývalých rakouských korun. Z přehrady na Bílé Desné byla vybudována štola do nádže Souš k převedení nadměrných průtoků vody v Bílé Desné.
Vzhledem k tomu, že došlo hned po roce k protržení přehrady na Bílé Desné, bylo rozhodnuto o rekonstrukci přehrady Souš, neboť obě přehrady byly obdobné konstrukce a mohlo by tudíž dojít k podobné katastrofě i na této přehradě. Rekonstrukce proběhla v letech 1924 až 1927. Dnešní podoba přahrady pochází právě z tohoto období. Rekonstrukce si vyžádala 15 mil. Kč oproti předpokládaným 7,5 mil. Kč. Hráz přehrady byla zvýšena a pro vyšší stabilitu přisypána. Bylo provedeno lepší utěsnění návodní paty a líce. Zvýšením retenčního objemu bylo zajištěno, že přehrada může zachytit celou stoletou vodu o objemu 2,5 mil. m3.
V letech 1969 až 1974 byla přehrada upravena pro odběr pitné vody. Pro vlastní odběr byl vybudován betonový odběrný objekt před levou stranou hráze. Pod přehradou byla postavena úpravna vody a 15 km vodovodních potrubí až do Jablonce n. Nisou. Pro nalepšení přítoku a tím i možnosti zvýšení odběru vody byla obnovena funkce přívodní štoly z Bílé Desné. Nad původní přehradou byl vybudován jez, který svádí nadbytečnou vodu z koryta Bílé Desné potrubím do vtoku bývalého přivaděče.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou.


Přehrada Souš na serveru Jizerskych hor.


Návrat na úvodní stránku