Vrchlice

Přehrada Vrchlice

Vodní dílo Vrchlice je vybudováno na stejnojmenné říčce v místě bývalého mlýna Slaměnec nad Kutnou Horou. Jde o jedinou klenbovou hráz v ČR.

Účel vodního díla:
- Zásobení pitnou vodou.
- Odběr užitkové vody.
- Nalepšení průtoku na hodnotu 355-ti denní vody.
- Částečná ochrana před povodněmi.

Postup stavby:
Po druhé světové válce byla v souladu s rostoucími potřebami společnosti zkoumána možnost výstavby nádrže pro zásobení Kutnohorska pitnou a průmyslovou vodou z nádrže situované pod Velkým rybníkem. Konečné rozhodnutí vedlo k návrhu a výstavbě klenbové hráze, první tohoto druhu u nás.
Projektantem přehrady byl Hydroprojekt Praha, dodavatelem stavební části Vodní stavby, strojní části ČKD Blansko. Investičně stavbu zajišťoval podnik Povodí Labe Hradec Králové.
Stavba byla zahájena v březnu 1966, betonáž klenby byla skončena v říjnu 1969, zkušební provoz se konal v období srpen 1970 až duben 1973. V průběhu zkušebního provozu došlo k naplnění nádrže, dále k vypuštění a opětovnému napuštění. Při těchto cyklech se uskutečnila řada kontrolních měření, byla přecejchována kapacita základových výpustí a odzkoušeno technologické zařízení. Pro ovládání hladiny v době injektáže svislých pracovních spár klenbových bloků, během zkušebního provozu a zvláště při prvním napouštění, za větších průtoků než je kapacita základových výpustí, byly zřízeny ve dvou středních klenbových blocích pojistné otvory. Pro hrazení otvorů byly použity železobetonové desky tloušťky 30 cm dimenzované na zatížení při plné nádrži s vynechanými kapsami pro uložení náloží, které měly v případě potřeby sloužit k destrukci desek. Po příznivém vyhodnocení celkového chování klenby v rámci zkušebního provozu byly oba otvory uzavřeny zabetonováním s následnou injektáží spáry mezi tělesem hráze a betonovou zátkou.
Vodní dílo plní bezpečně svou funkci již skoro 30 let. Provozovatelem díla je společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Pardubice.


Návrat na úvodní stránku