Povodí Ohře, a.s.
[Ostatní povodí]
 

Původně byla správa vodních toků neefektivně roztříštěna v jednotlivých okresech - v okresních vodohospodářských správách. Dne 1. července 1966 byla založena Správa povodí Ohře, ta se v roce 1971 transformovala do Podniku pro provoz a využití vodních toků. Ten se v roce 1989 přeměnil na státní podnik a v roce 1991 na státní příspěvkovou organizaci. K 1. lednu 1994 byla založena akciová společnost Povodí Ohře. Ta působí na hydrologickém povodí dolního Labe, spravuje zde všechny vodohospodářsky významné a určené drobné vodní toky a většinu vodních děl na nich, a to mimo vlastní tok Labe. Vznik organizací Povodí tak předstihl o dva roky Evropskou vodni chartu, která ve svém článku 10 praví: "Hospodařeni s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozeného povodí. Tento aspekt je nadřazen vedení politických a správních hranic."
Společnost působí na území 11 okresů celoplošně a na 3 okresech zčásti. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně. Předmětem činnosti akciové společnosti jsou zejména:
 • výkon funkce správce vodohospodářsky významných, hraničních a určených drobných vodních toků a spolupráce se správci drobných vodních toků v povodí
 • činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví společnosti, zejména provoz a údržba tohoto majetku
 • hospodařeni s vodami v rámci spravovaného území dle stanovených podmínek
 • vytvářeni předpokladů a podmínek pro racionální a ekologicky šetrné využívaní povrchových vod a vodních toků především pro účely:
  • zásobováni vodou
  • ochrany před havarijním znečištěním vod
  • ochrany před nepříznivými účinky vod včetně ochrany před povodněmi a specializované protipovodňové ochrany povrchových dolů
  • využívaní vodni energie
  • účelového rybářského obhospodařováni
  • vodárenských nádrží
  • rekreace a sportovního využití včetně sportovního rybolovu
Pro racionální hospodařeni s vodou byla na území Povodí Ohře, a.s. vybudována řada vodohospodářských soustav. Jde zejména o soustavy:
 • Skalka - Jesenice - Nechranice pro zásobení průmyslu a energetiky vodou a ochranu před velkými vodami
 • Podhora - Mnichov - Mariánské lázně pro zásobeni obyvatelstva pitnou vodou
 • Stanovice - Březová - Teplička pro zásobeni obyvatelstva pitnou vodou a ochranu Karlových Varů před velkou vodou
 • Kadaň - Klášterec pro zlepšení zimního a splavnění nového režimu Střední Ohře
 • Náhrada za Dřínov - soustava pro zásobení vodou a pro specializovanou protipovodňovou ochranu povrchových dolů
 • Soustava SHP - zásobuje oblast Chomutovska, Mostecka, zčásti Žatecko, Teplice a Ústi nad Labem pitnou vodou.
Aby bylo zajištěno kvalitní řízení vodních děl a vodohospodářských soustav, obnovuje a rozšiřuje se vodohospodářský dispečink. V současné době se buduje informační systém, jehož součástí je i Regionální hydroekologický informační systém. Pro ochranu jakosti vody byl přijat a uveden do provozu Komplexní program péče o jakost vody. Ke zlepšení začleňování vodních toků do krajiny se realizuje Program revitalizace říčních systémů. Na všech činnostech zajišťovaných společností Povodí Ohře se spolupodílí jak odborné útvary ředitelství, tak i pracovnicí jednotlivých závodů v Karlových Varech, Chomutově a Terezíně.

Sídlo společnosti
Sídlo Povodí Ohře, a.s.


Základní údaje povodí:
Rozloha povodí10 170 km2
Délka toků2 727,5 km
Délka upravených úseků1 121,4 km
Plocha nádrží38,7 km2
Plocha povodňového zátopového území1098,3 km2
Počet spravovaných přehrad23
Počet spravovaných jezů55
Celkový objem nádrží526,29 mil.m3
Retenční objem nádrží58,447 mil.m3
Zásobní objem nádrží407,7 mil.m3
Malé vodní elektrárny12
Instalovaný výkon13 348 kW
Roční výroba elektrické energie82 622 MWh

Následující mapka znázorňuje území ve správě Povodí Ohře. Působnosti jednotlivých závodů jsou znázorněny odlišnou barvou.


Území ve správě Povodí Ohře

Přehrady:
 • Březová
 • Fláje
 • Horka
 • Chřibská
 • Janov
 • Jesenice
 • Jezeří
 • Jirkov
 • Kadaň
 • Kamenička
 • Karlovy Vary
 • Křímov
 • Kyjice (Újezd)
 • Mariánské Lázně
 • Martiněves
 • Myslivny
 • Naděje
 • Nechranice
 • Podhora
 • Přísečnice
 • Skalka
 • Stanovice
 • Stráž pod Ralskem
 • Tatrovice
 • Újezd (viz. Kyjice)
 • Všechlapy
 • Zaječice
Významnější jezy:
 • Doksany
 • Jiřetín
 • Klášterec n. Ohří
 • Mnichov
 • Radošov
 • Teplička
 • Terezín

Přehrada Fláje
Přehrada Fláje

Nádrže spadající do povodí řeky Odry s jiným správcem:
 
 • Blatno
 • Máchovo Jezero
[Na začátek stránky]    [Ostatní povodí]
Literatura a obrázky: Informační publikace o Povodí Ohře, a.s.