Stavební a strojní úpravy a rekonstrukce

[Home] [Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady

V roce 1927 byla za prázdné nádrže provedena oprava omítky hráze.

V roce 1928 byly na odpadním ocelovém potrubí průměru 150 mm odvádějícím průsakové vody ze štol základových výpustí dodatečně provedeny tři revizní šachty o průměru 75 cm. Dále byla provedena oprava omítky na hrázi při vypuštěné nádrži.
V roce 1931 bylo provedeno zabezpečení bočního přelivu. Vlivem výronu vody pod základy bočního přelivu došlo k sesuvu hrubých štěrkových sutí u návodní strany přelivu. Pro zajištění stability přelivné zdi byl materiál ze sesuvu odstraněn a přizděna zabezpečující kamenná zeď v délce 19 m. Pro tuto práci byla přivezena loď z Kolína, pomocí které se dovážel kámen z lomu nad přehradou.
V roce 1933 za prázdné nádrže byl zabezpečen svah nad vtokem do obtokové štoly, byla provedena oprava zdi bočního přelivu a otloukla se veškerá omítka z návodní strany hráze, pro nemožnost jejího uchování ve zdravém stavu.
V roce 1934 byl napojen domek hrázného na elektrický proud a bylo instalováno venkovní osvětlení u hráze.
V roce 1958 byla provedena v celé délce bočního přelivu injektáž kamenné zdi o objemu 400 m3.
V roce 1963 se kotvily římsové kvádry na návodní straně koruny hráze, prováděla se elektrifikace ovládání deseti šoupátek Js 800 mm a zřizovalo se dálkové měření stavu hladiny vody limnigrafů umístěných ve Spačicích, v šoupátkové věži a pod přehradou.
V roce 1984 se budovala nájezdová cesta na hráz na pravém břehu. Spodní polovina schodiště na hráz byla proto posunuta směrem nad kaskádu korunového přelivu. Vybudováním nájezdové cesty bylo umožněno přejíždět v případě potřeby na druhou stranu přes hráz.
V roce 1992 byla vybudována malá vodní elektrárna se dvěmi turbínami o celkovém výkonu 150 kW.
V roce 1995 byla nádrž vypuštěna. Prováděla se těžba nánosů před vtokovým objektem do obtokové štoly a byla provedena rekonstrukce všech uzávěrů.
V roce 1996 byla vybudována nová asfaltová příjezdová cesta místo původní prašné.
V roce 1997 byla provedena rekonstrukce a úprava turbín elektrárny. Firmou zabývající se výškovými pracemi byly kompletně umyty a vyspárovány vzdušný líc hráze a kaskáda korunového přelivu. Byly částečně odstraněny škody napáchané červencovými povodněmi. Z těchto škod byla zatím opravena kaskáda bočního přelivu.
V roce 1998 byl odstraněn zbytek škod napáchaných povodní v roce 1997.
V roce 1998 byly provedeny zkušební vrty na kaskádě bočního přelivu a bylo rozhodnuto o provedení injektáže kaskády a koryta bočního přelivu a dále přilehlých zídek kolem vody. Práce provedla firma Soletanche.
V roce 1998 firma Soletanche započala s pracemi na injektážích. Práce byly ukončeny v květnu 1999.


[Home] [Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady