Červencová povodeň 1997

[Home] [Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Fotky]
Další přehradyObsah
Úvod

Tato kapitola je věnována červencové povodni roku 1997 na řece Doubravě na přehradě Pařížov. Je zde popsán průběh povodně, srovnání s minulostí a odkazy na mnoho fotografií.


Průběh srážek

[Zpět na obsah]

Pátek 4.července odpoledne hodinová průtrž mračen s bouřkou. Sobota 5.července odpoledne dvou hodinová průtrž mračen s bouřkou. Neděle 6. července od rána vydatně prší a přestává až v úterý 8. července ve 2:30 ráno. Následující tabulka zachycuje hodnoty srážek jak byly naměřeny v jednotlivých dnech v Pařížově.Voda tekoucí přes korunový přeliv
Velká voda tekoucí přes korunový přeliv.

Datum, měřeno vždy v 7:00Denní srážkový úhrn v mm
4.července0
5.července10
6.července20
7.července40
8.července40
9.července0

Průběh povodně

[Zpět na obsah]

Protože období předcházející těmto katastrofickým dnům bylo chudé na srážky, přítok nezačal stoupat hned po prvních deštích, ale až v neděli 6. července. V této době již ovšem začal stoupat rapidně, a proto byla odstavena elektrárna, aby bylo možné využít základové výpustě na plný průtok. Veškerá přitékající voda se pouštěla dál až do hodnoty neškodného odtoku 25 m3/s. Jakmile začal přítok narůstat nad tuto hodnotu, začalo se přebytečné množství vody zadržovat v nádrži. V pondělí ráno bylo již zřejmé, že pokud přítok nepřestane narůstat, voda dosáhne kóty přelivu v úterý dopoledne. To byla hodnota přítoku přibližně 27 m3/s a v nádrži byla voda na kótě 16.00 m. Protože neustále pršelo, a vypadalo to, že jen tak nepřestane, dalo se očekávat, že přítok bude stále stoupat. Kolem 19 hodiny již bylo v nádrži 19,50 m a přítok činil asi 35 m3/s. Podle výpočtů nyní vycházela doba překonání ochranného účinku nádrže na úterý, kolem 2. hodiny ranní. Protože však přítok stále narůstal, a to dosti rychle, dosáhla voda kóty bočního přelivu již v pondělí, a to přesně v 21:50, a korunového v 22:05. V tomdo okamžiku byl tedy na Doubravě vyhlášen 3. povodňový stupeň. Jelikož se u nádrží počítá i s částečný ochranným účinkem nad kótou přelivu, započaly se okamžitě uzavírat spodní výpusti, aby součet vody odtékající výpustěmi a přelivem nepřekročil pokud možno hranici neškodného odtoku. Bohužel, pokud přítok v krátké době neklesne, jsou všechny výpustě za chvíli uzavřené a z nádrže začne odtékat nehrazenými přelivy množství vody přesahující hodnotu neškodného odtoku. Přítok narůstal ještě do úterka 8. července do 2:30, kdy kulminoval ve Spačicích na limnigrafu na hodnotě 2.32 m, což činí přibližně 65 m3/s, a začal velice pozvolna klesat. Při velkých půtocích se nedá nikdy měřit přesná hodnoto průtoku, a proto je uvedena jen přibližná hodnota. Protože nádrž byla v této době již plná a voda odtékala volně přepady měl stejnou hodnotu 65 m3/s i odtok. Kóta hladiny v nádrži byla nyní 21.99 m což jest 56 cm nad hranou bočního přelivu.

Voda tekoucí přes boční přeliv
Velká voda tekoucí přes boční přeliv.

Ve stejnou dobu, 2:30 ráno, také došlo k velké změně, totiž PŘESTALO PRŠET. Celé úterý přítok klesal velice pozvolna. Až ve středu 9. července od brzkého rána začal přítok klesat rychleji až klesl pod hodnotu neškodného odtoku. V 7:00, když odtok činil 20 m3/s, a byl odvolán 3. povodňový stupeň, se započalo s postupným převáděním vody z přelivů na spodní výpusti. V 10:15 byla zprovozněna elektrárna. Ve 13:30 přestala voda téct přes korunový přeliv a v 15:45 přes boční. Poté již přítok klesal velice rychle a mohla se postupně vyprazdňovat nadržená voda. V pátek 11. července již byla hladina v nádrži na kótě 12.25 m, což jest normílní stav. Jen pro úplnost. Voda tekla přes přelivy 1 den 17 hodin a 55 minut a nádrží proteklo přibližně 30 mil. m3 vody.
Netrvalo to dlouho a hydrometeorologové předpověděli další vlnu povodní. 18.července skutečně začalo znovu pršet. V okolí Pařížova byly denní srážkové úhrny obdobné, jako při první vlně povodní, jenže tentokrát v horním povodí Doubravy nebyly srážky tak vydatné, jako při vlně první. Přehrada se též naplnila, ale tentokrát se voda zastavila 1 m pod přelivy, povodňová vlna byla úspěšně zachycena a přehrada splnila svůj účel. Na Doubravě byl tentokrát vyhlášen jen 2. povodňový stupeň.
Shrnutí na závěr. Červencová velká voda na Doubravě je podle svého průtoku považována za vodu dvacetiletou i když množstvím proteklé vody překračuje vody větších průtoků s kratší dobou trvání. Během července proteklo nádrží přibližně 50 mil. m3 vody, což představuje průměrný průtok za celý rok. V tomto století byla na Doubravě ještě jedna velká dvacetiletá voda (25. srpen 1938) srovnatelná s touto. Poznamenejme ještě, že v roce 1938 po první vlně přišla ještě za týden druhá vlna, při které šla voda rovněž přes přelivy. Všechny ostatní velké vody již nebyly takové. Z toho je také patrné, že dvacáté století je na povodně podstatně chudší než století minulá.

Škody způsobené povodní

[Zpět na obsah]

Při prohlídce objektu po červencových povodních byly zjištěny následující škody na vodním díle:

 • Měrná zíďka ve vývaru:
  • Na levé straně stržená hrana
 • Kaskáda korunového přelivu:
  • Vymleté spáry
 • Boční přeliv:
  • Naplavené kmeny stromů
 • Kaskáda bočního přelivu:
  • 1. stupeň zdola zcela stržená hrana
  • 2. a 3 stupeň částečně stržená hrana
  • 4. stupeň narušená hrana
  • Jinak vymleté spáry
 • Jízek limnigrafu:
  • Kompletně stržen na pravé straně

Kromě těchto drobných škod obstála přehrada při povodních výborně, a žádné větší škody nebyly objeveny. Ještě do zimy roku 1997 stačili zaměstnanci Povodí Labe a.s. kompletně opravit kaskádu bočního přelivu. Naplavené kmeny byly odstraněny ještě v létě téhož roku. Ostatní práce byly dodělány v roce 1998.


Z historie velkých vod na Doubravě

[Zpět na obsah]

V následující tabulce jsou uvedeny datumy všech velkých vod na Doubravě, při kterých tekla voda přes přelivy.

Datum velé vodyVodaPoznámka
17.08.1913desetiletá
16.06.1926desetiletá
12.01.1927desetiletápouze přes boční přeliv
27.05.1928desetiletá
05.01.1932desetiletápouze přes boční přeliv
25.08.1938dvacetiletáprůběh podobný červenci 1997
01.09.1938desetiletá
13.08.1960desetiletá
22.10.1960desetiletápouze přes boční přeliv
08.12.1974desetiletá
12.03.1981desetiletá
06.05.1987desetiletápouze přes boční přeliv
07.07.1997dvacetiletá


Seznam fotek z červencové povodně

[Zpět na obsah]

Všechny fotky z Pařížova i s možností lepšího prohlížení najdete v kapitole Fotky

Plnící se nádrž, pohled na hráz. Pohled na plnící se jezero z hráze. Odtok velké vody z obou vývarů. Odtok velké vody z vývaru.
Odtok vody z obtokové štoly. Odtok vody z obtokové štoly. Odtok vody z obtokové štoly. Odtok vody z vývaru pod hrází.
Rozvodněná Doubrava ve Spačicích.