Výkresy

[Home] [Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehradyObsah


Situace hráze
[Zpět na obsah]

Na následujícím nákresu je zobrazena situace celého objektu. Je zde vidět rozmístění veškerých funkčních částí. V levé dolní části je ochranný jez zbudovaný pro svedení toku do obtokové štoly, kvůli ochraně staveniště hráze před vodou. Štola je znázorněna čárkovanou čarou v dolní části obrázku. Její vtokový objekt je vybaven ocelovou mříží proti vnikání hrubých nečistot do štoly. V první pětině její délky je zobrazen ovládací domek, ve kterém je umístěno ovládání šesti šoupátek osazených ve štole. Štola je na svém konci zaústěna do vývaru, který je napojen do hlavního řečiště.

Uprostřed obrázku jsou znázorněny obě šoupátkové věže i s vtokovými objekty, rovněž opatřenými ocelovými mřížemi proti vnikání hrubých nečistot. Na drudé straně hráze jsou zobrazeny ovládací domky a čárkovanou čarou potrubí obou výpustí, zaústěná do vývaru pod hrází. Ze schematu je vidět, že levá výpust je delší než pravá, a proto má také nižší vteřinový průtok. Přístup k obsluhovým domkům je po lávce přes vývar pod hrází. V horní části obrázku je zakreslen boční přeliv na levém břehu a dále doprava k němu přilehlá kaskáda zaústěná do hlavního řečiště. Kaskáda korunového přelivu je umístěna příčně na vzdušném líci pravé strany hráze a zaústěna do vývaru pod hrází. V pravé části obrázku je zakreslen limnigraf k měření množství odtékající vody a k němu přilehlý měrný jízek. Na tomto místě je také vybudována lávka pro přechod řeky a pro přístup k domku limnigrafu.


Situace hráze

Příčný řez hrází
[Zpět na obsah]

Na následujícím obrázku je zobrazen řez hrází v místě základové výpustě. Jsou zde detailně znázorněny veškeré její hlavní části. Zleva to jsou:

  • vtokový objekt s ochrannou mříží
  • šoupátková věž s revizním uzávěrem
  • vyzdívka kolem potrubí v místě jeho přechodu do ovládacího domku
  • chodba s potrubím
  • provozní uzávěr
  • a dále výtoková část potrubí zaústěná do vývaru.
Zde je nutno poznamenat, že tento nákres odpovídá původnímu provedení z roku 1913. V roce 1992 byly do obsluhových domků instalovány elektrárny. Původní šoupě provozního uzávěru bylo nahrazeno klapkovým uzávěrem a do prostoru mezi schodiště byla instalována Bankiho turbína napojená na základní potrubí o světlosti 800 mm odbočným potrubím o světlosti 400 mm. Generátor byl umístěn do horního podlaží domku a napojen plochým řemenem na turbínu.
V řezu tělesa hráze je ještě zobrazeno kontrolní měřící potrubí vztlakových sil - svislá čárkovaná čára. Oblouková křivka v horní části tělesa hráze znázorňuje řez korunovým přelivem a na něj navazující vzdušný líc hráze.Příčný řez hrází


[Zpět na obsah]

[Home] [Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady