Technické parametry

[Home] [Úvod] [Mapa] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady


Obsah

Základní údaje
[Zpět na obsah]

Gravitační přehrada z lomového zdiva má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem. Hráz je klenbového tvaru, ale s účinkem klenby nebylo v návrhu počítáno. Rozměry hráze byly posuzovány z hlediska působení váhy zdiva, největšího vodního tlaku a s ohledem na vztlakové poměry. Aby bylo zabráněno průsakům vody do tělesa hráze, byl návodní líc opatřen dvojitou cementovou omítkou s draselným mýdlem a dvojnásobným siderostenovým nátěrem. Uvnitř zděného tělesa byly uloženy svislé derenážní roury, odvádějící vodu do chodby u základových výpustí. Pata i boky hráze jsou utěsněny jílem.

Celkový pohled na těleso hráze
Celkový pohled na těleso hráze z levého břehu.


Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového zdiva
Maximální výška hráze nad základovou spárou 31,00 m
Délka hráze v koruně 142,00 m
Šířka hráze v koruně 4,50 m
Šířka v patě hráze 23,00 m
Poloměr křivosti 120,00 m
Sklon návodního líce 10 : 1
Sklon vzdušního líce 1 : 0,7
Délka obtokové štoly142 m
Kóta koruny hráze 326,26 m n.m.
Kóta korunového přelivu 324,56 m n.m.
Kóta bočního přelivu 324,41 m n.m.
Objem hrázového tělesa 35 000 m3
Celkový objem nádrže 1 770 000 m3
Zásobní objem 300 000 m3
Stálé nadržení 100 000 m3

Výpustná a ochranná zařízení
[Zpět na obsah]

Hladina v nádrži se reguluje dvěma základovými výpustmi o průměru 800 mm. Na návodní straně jsou opatřeny šoupátkovými uzávěry. Na vzdušné straně byly při stavbě elektrárny šoupátkové uzávěry nahrazeny klapkami o světlosti 800 mm. Levá výpust má kapacitu 4,5 m3/s , pravá výpust 6,9 m3/s. Rozdílnost kapacit je dána většími ztrátami v delším potrubí levé výpusti. Obě potrubí jsou zaústěna do vývaru. Ovládání návodních uzávěrů je ze šoupátkových věží, provozních uzávěrů z obsluhových domků na vzdušné straně hráze.

Stojan s pohonem pro návodní uzávěr
Stojan s pohonem pro návodní uzávěr umístěný v manipulační věži.

Regulování hladiny dále umožňují tři potrubí o světlosti 800 mm, umístěná v obtokové štole. Při maximálním nadržení na kótě 325,21 m n.m. je celková kapacita 23,5 m3/s. Štola rozměrů 3 x 4,5 m má klenbový tvar, délku 142 m a spád 6 promile.
Původní ruční ovládání všech šoupátkových uzávěrů bylo v roce 1963 nahrazeno elektropohony ovládanými z místa i dálkově z kanceláře hrázného.
Pro umístění přelivů se uvažovalo s několika variantami:
a) šachtový přeliv o hraně 58 m dlouhé, zaústěný do obtokové štoly za uzávěry potrubí a korunové přelivy na levé i pravé straně hráze v délce 20 a 30 m. Od šachtového přelivu bylo upuštěno vzhledem k obavám, že převádění vody v maximálním množství 60 m3/s by nebylo dosti bezpečné.
b) umístění celého přelivu délky 116,3 m v koruně hráze. Řešení nebylo vhodné pro obtížné umístění vývaru.
c) použití bočního přelivu na obou svazích nádrže. Nevhodný se ukázal pravý břeh. Přeliv by zde musel být nepříznivě zakřiven a na konci by vyčníval 10 m nad terénem.
d) boční přeliv, umístěný na levém svahu a korunový nehrazený přeliv na pravé straně hráze. Tato varianta byla realizována.
Korunový přeliv o délce 35 m (7 x 5 m) má kapacitu 41 m3/s při přepadovém paprsku 65 cm. Boční přeliv na levém svahu délky 97,4 m má kapacitu 152 m3/s při přepadovém paprsku 80 cm.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost800 mm
-Uzávěr na návodní straněšoupě
-Ovládání návodních uzávěrůz šoupátkových věží
-Uzávěr na vzdušné straněklapka
-Ovládání provozních uzávěrůz obsluhových domků
-Maximální kapacita levé výpusti4,5 m3/s
-Maximální kapacita pravé výpusti6.9 m3/s
Výpusti v obtokové štole - počet3
-Světlost800 mm
-Uzávěr provozní i revizníšoupě
-Ovládání uzávěrůz šachty nad vtokovou částí štoly
-Celková maximální kapacita obtoku23,5 m3/s
-Štola klenbového tvaru3 m x 4,5 m
-Spád štoly6 promile
Přelivy - počet2
Boční přelivNehrazený
-Délka97,4 m
-Kóta21,43 m
-Kapacita při přep. paprsku 80 cm152,0 m3/s
-Odvod vodyKorytem a kaskádou na levém břehu
-Počet kaskád10
Korunový přelivNehrazený
-Délka7 polí po 5 m
-Kóta21,58 m
-Kapacita při přep. paprsku 65 cm41,0 m3/s
-Odvod vodyPo vzdušním líci hráze a přilehlou kaskádou
-Počet kaskád8

Elektrárna
[Zpět na obsah]

V roce 1992 bylo rozhodnuto o zřízení malé vodní elektrárny. Podle tohoto rozhodnutí byly obě základové výpustě osazeny Bankiho turbínami. Turbíny o přívodní světlosti 400 mm jsou umístěny v ovádacích domcích a připojeny odbočným potrubím k původnímu potrubí základových výpustí. Původní šoupátka byly nahrazeny klapkami a rovněž přívodní potrubí k turbíně bylo osazeno klapkovými uzávěry. Vyúsťovací části potrubí byly ve vývaru o metr prodlouženy a sníženy vyúsťovací profily z důvodu zavzdušňování potrubí. Generátory byly umístěny do vstupních podlaží domků místo původních stojanů pro ovládání šoupátek a spojení s turbínami bylo provedeno pomocí plochých řemenů. Napojení na veřejnou elektrickou síť bylo provedeno pomocí VN transformátoru 22kV, umístěného na pravém břehu v dostatečné vzdálenosti od objektu. Veškeré práce byly provedeny s přihlédnutím k architektonickému rázu stavby bez úpravy venkovních částí přehrady a tudíž nijak nenarušily původní architekturu stavby.Generátor umístěný v domečku pod hrází
Generátor elektrárny.

Tabulka parametrů elektrárny
Počet turbín2
Typ turbínyBankiho
VýrobceCINK K.Vary
UmístěníV domcích pod hrází
GenerátorPřevinutý asynchroní motor
Max výkon generátoru75 kW
Otáčky generátoru3000 ot/min
Přenos energie: turbína - generátorPlochý řemen
Průměr přívodního potrubí na turbínu400 mm
Manipulační uzávěr před turbínouKlapka
Celkový instalovaný výkon150 kW

[
Zpět na obsah]

[Home] [Úvod] [Mapa] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady